Τέχνες

“Εκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας, Ιατρών και Οδοντιάτρων” ΙΧΕΚ |05-15.06