Παραξενα

Απελπισμένος κατασκευαστής ακινήτων ανταλλάσσει σπίτια με σιτάρι