Τέχνες

““Ισορροπία: Αυτοσεβασμός και Ταπεινότητα” Corfu palace. |15.03