Τέχνες

“Τα σχολεία τύπου Καλλία” Σχολικό Μουσείο Σκριπερού |19.05