Τέχνες

“Bridge the gap, museum edition” Σχολικό Μουσείο Σκριπερού |15-22.05