Καρναβάλι

“Κορφιάτικα Πετεγολέτσα” Πλακάδα |23.02